Genterapi

Genterapi är en av dessa behandlingsmetoder som är i ett förhållandevis tidigt skede. Så tidigt att det just nu, sedan 2003, endast finns att tillgå i Kina. Idag finns i Kina över 100 sjukhus med möjlighet till behandling med denna medicin som heter Gendicine. Behandlingen är inte riktad specifikt mot prostatacancer utan verkar mot ett antal olika typer av cancer (liksom strålning och andra metoder).

Forskning pågick på flera platser under 80- och 90-talet, men avstannade helt då en person dog i USA och en i Frankrike under de kliniska försök som då pågick. Patienten i USA visade sig sedan vara allergisk mot ämnen i bäraren av genmedicinen. Men då var det redan försent, ingen vågade/fick fortsätta (t ex pga indragna anslag).

I Kina fortsatte dock forskningen bl a utifrån att de med sin ökade medelklass med nya levnadsvanor såg/ser en klart ökande förekomst av cancer, bl a prostatacancer. Man insåg då att behovet kan komma att bli enormt och att strålning och operation tillsammans möjligen inte skulle komma att räcka till som behandlingsmetoder - t ex rent kvantitativt.

Forskningen har sedan "stoppet" återupptagits på hundratals håll i världen (inkl i USA) på senare tid, bl a på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Genterapin går lekmannamässigt beskrivet ut på att cancerceller kan ha förändringar i en viss gentyp (P143, P53 etc) och därför går de att skilja från andra celler redan inne i kroppen. Själva genterapin går ut på att man ”lurar” de förändrade cellerna att förse sig med enbart genmedicinen som sin näring. I själva verket finns där ingen näring och cellen svälter i princip sig själv till döds. Det här är en grovt förenklad och principiell beskrivning.

Genterapi används oftatillsammans med andra typer av behandling, t ex cellgifter, HIFU och Immunförsvarsstärkande medicinering i något som kallas cocktail-terapi.

Goda resultat uppvisas på vissa/många patienter medan andra inte svarar upp lika bra på behandlingen. Tyvärr finns ännu ingen tillförlitlig statistik från Kina om hur väl detta fungerar, hur den femåriga överlevnadsprocenten ser ut etc och därför är fortfarande inte behandlingsformen pricipiellt och allmänt accepterad av den västerländska forskar- eller läkarkåren. Detta kan som sagt komma att ändras varefter den västerländska forskningen kommer ikapp den Kinesiska och/eller det finns statistiskt material som visar på adekvata resultat både vad gäller att bota och inte skada patienterna.

Genterapi som förstahandsalternativ är idag en Kinesisk företeelse (nästan alltid i kombination med t ex lite strålning eller HIFU, stimulans av immunförsvar etc). För patienter från resten av världen är det oftast ett sista halmstrå (som man får betala själv 20-30 tusen dollar) som kan fungera om inget annat hjälpt.

En viss frustration råder på de behandligsplatser som finns att tillgå för oss västerlänningr i Kina eftersom vi kommer dit som "ett sista alternativ" medan kineser använder det även som ett förstaval. Därav menar Kineserna så har de sämre statistik på västerlänningar än på Kineser.

Kontakta oss för mer info om du känner att du är i ett läge där det kan vara intressant (var själv på väg att genomgå en kombination av genterapi och HIFU, men eftersom tumören var svårfångad rent visuellt, på flera ställen med abnorma celler och cancerförekomster hittade på minst två ställen så avstod jag till slut). Som sista halmstrå hade jag garanterat tagit den här typen av behandling, utan tvekan. Kan vidarebefordra kontaktuppgifter till både patienter med lyckade behandlingar och till sjukhus om du vill veta mer.