Gleason/Gn

När man väl har tagit vävnadsproverna och har konstaterat att man har lokaliserade cancerceller (t ex celler utan omgivande normala cellväggar) så kan man också på två olika sätt ungefärligt diagnostisera hur pass elakartade cellerna är. Dvs hur pass aggressiva de är, vilket t ex avgör hur stor risken är för redan inträffad eller framtida spridning.

Metod ett ger ett s k Gleasonvärde på mellan 0 och 10 (i princip 4 - 10) hur cancercellerna förhåller sig i utseende mot varandra och mot de friska cellerna. Egentligen är det frågan om två värderingear som läggs ihop. Värdet för den dominerande avvikelsen ( 2-5) och för den näst vanligaste (2-5). Värden under 2 (1+1) innebär i princip ingen cancer - möjligen förstadier (något som forskas kring en hel i USA för närvarande).
Totalvärde 2 är såldes i princip inte möjligt att få, 4 är i sammanhanget mycket bra och i andra änden är 10 riktigt riktigt aggressivt. 7 är ett medelgott värde i denna skala, som i princip delar upp sig i tre delar. Under 7, precis 7 och över 7.

Metod två delar direkt upp cellerna i tre grupper G1, G2 och G3 där ett är ”bäst” och tre är ”sämst”.

I båda fallen gäller således att ju lägre värde ju bättre prognos för dig. Hur högt värde man har i denna test är också en del av underlaget för ditt beslut om behandlingsmetod(er). Det innebär t ex att en cancer med riktigt lågt Gleasonvärde kanske inte alls ska behandlas just nu, och omvänt så innebär ett högt värde att ett omedelbart beslut måste tas.